Research Group of Prof. Xia Dong/Prof. Dujin Wang

—— polymer morphology and processing group

Publications

Publications

The Prof. Wang's Group

  • 01、A disulfide-based poly(ether-b-amide) copolymer with rapid self-healing ability under moderate conditions, Weijian Lu, Ping Zhu, Ying Zhao*, Dujin Wang, Xia Dong*, Chinese J. Chem., 2024,42, 943-950.

  • 02、Effect of post-polymerization on the crystallization and melting behavior of poly(butylene terephthalate), Bixue Chen, Jing Li, Ming Wang, Mingtao Run*, Dujin Wang, Guoming Liu*, Polymer, 2024, 294, 126675.

  • 03、Tailoring the crystalline structures and mechanical properties of polyamide 1012 specimens by material extrusion-based additive manufacturing, Weilong Ju, Shunxin Qi, Xia Gao*, Yunlan Su*, Guoming Liu, Yu Wang, Xia Dong, Dujin Wang, Polymer, 2024, 293, 126676.

  • 04、Flow-induced crystallization of piezoelectric poly(L-lactide) fibers by a one-step melt-spinning process, Richard Schönlein, Mercedes Fernández, Itxaso Calafel, Mikel Azkune, Guoming Liu, Alejandro J. Müller, Jone M. Ugartemendia,* Robert Aguirresarobe,* Materials & Design, 2024, 237, 112525.

  • 05、Strain-Induced Phase Separation and Mechanomodulation of Ionic Conduction in Anisotropic Nanocomposite Ionogels, Shuaijie Li, Yan Cheng, Hongnan Zhu, Min Xu, Hongying Lv, Zhuoer Wang, Guoming Liu, Hongzan Song,* ACS Appl. Mater. Interfaces 2024, 16 (10), 13103-13113..

  • 06、Morphology of Impact Polypropylene Copolymer Cast Film Revealed by Confocal Raman Imaging, Chunbo Zhang*, Meng Xu, Minqiao Ren, Hongwei Shi*, Guoming Liu, Juan Li, Xuanbo Liu, Longgui Zhang* and Dali Gao, Soft Matter, 2024, 20 (19), 3923-3930.

  • 07、Self-condensation-assisted chemical vapour deposition growth of atomically two-dimensional MOF single-crystals, Lingxin Luo, Lingxiang Hou, Xueping Cui*, Pengxin Zhan, Ping He, Chuying Dai, Ruian Li, Jichen Dong, Ye Zou, Guoming Liu, Yanpeng Liu and Jian Zheng*, Nature Communications, 2024, 15 (1), 3618.

  • 08、Crystal Structure and Polymorphism of Poly (butylene-trans-1,4-cyclohexane dicarboxylate), Wenxian Hu#, Tianyi Ma#, Yong Zhou, Michelina Soccio, Nadia Lotti, Dario Cavallo, Dujin Wang, Guoming Liu,* Macromolecules, 2024, 57 (9), 4374-4384.

Copyright© Polymer Morphology and Processing Group, Institute of Chemistry Chinese Academy of Sciences Address:P.O. Box 53, Zhongguancun North First Street 2, 100190 Beijing, P. R. China