Research Group of Prof. Xia Dong/Prof. Dujin Wang

—— polymer morphology and processing group

Publications

Publications

The Prof. Wang's Group

 • 01、A disulfide-based poly(ether-b-amide) copolymer with rapid self-healing ability under moderate conditions, Weijian Lu, Ping Zhu, Ying Zhao*, Dujin Wang, Xia Dong*, Chinese J. Chem., 2024,42, 943-950.

 • 02、Effect of post-polymerization on the crystallization and melting behavior of poly(butylene terephthalate), Bixue Chen, Jing Li, Ming Wang, Mingtao Run*, Dujin Wang, Guoming Liu*, Polymer, 2024, 294, 126675.

 • 03、Tailoring the crystalline structures and mechanical properties of polyamide 1012 specimens by material extrusion-based additive manufacturing, Weilong Ju, Shunxin Qi, Xia Gao*, Yunlan Su*, Guoming Liu, Yu Wang, Xia Dong, Dujin Wang, Polymer, 2024, 293, 126676.

 • 04、Flow-induced crystallization of piezoelectric poly(L-lactide) fibers by a one-step melt-spinning process, Richard Schönlein, Mercedes Fernández, Itxaso Calafel, Mikel Azkune, Guoming Liu, Alejandro J. Müller, Jone M. Ugartemendia,* Robert Aguirresarobe,* Materials & Design, 2024, 237, 112525.

 • 05、Strain-Induced Phase Separation and Mechanomodulation of Ionic Conduction in Anisotropic Nanocomposite Ionogels, Shuaijie Li, Yan Cheng, Hongnan Zhu, Min Xu, Hongying Lv, Zhuoer Wang, Guoming Liu, Hongzan Song,* ACS Appl. Mater. Interfaces 2024, 16 (10), 13103-13113..

 • 06、Morphology of Impact Polypropylene Copolymer Cast Film Revealed by Confocal Raman Imaging, Chunbo Zhang*, Meng Xu, Minqiao Ren, Hongwei Shi*, Guoming Liu, Juan Li, Xuanbo Liu, Longgui Zhang* and Dali Gao, Soft Matter, 2024, 20 (19), 3923-3930.

 • 07、Self-condensation-assisted chemical vapour deposition growth of atomically two-dimensional MOF single-crystals, Lingxin Luo, Lingxiang Hou, Xueping Cui*, Pengxin Zhan, Ping He, Chuying Dai, Ruian Li, Jichen Dong, Ye Zou, Guoming Liu, Yanpeng Liu and Jian Zheng*, Nature Communications, 2024, 15 (1), 3618.

 • 08、Crystal Structure and Polymorphism of Poly (butylene-trans-1,4-cyclohexane dicarboxylate), Wenxian Hu#, Tianyi Ma#, Yong Zhou, Michelina Soccio, Nadia Lotti, Dario Cavallo, Dujin Wang, Guoming Liu,* Macromolecules, 2024, 57 (9), 4374-4384.

 • 09、The Combined Effects of Optical Purity, Chain Orientation, Crystallinity, and Dynamic Mechanical Activation as Means to Obtain Highly Piezoelectric Polylactide Materials,Richard Schönlein, Xabier Larrañaga, Mikel Azkune, Yu Li, Guoming Liu, Alejandro J. Müller, Robert Aguirresarobe*, and Jone M. Ugartemendia*, ACS Applied Polymer Materials 2024, 6, 13, 7561-7571.

 • 10、Non-halogenated solvent processable and high-density photo-patternable polymer semiconductors enabled by incorporating hydroxyl groups in the side chains, Chenying Gao, Cheng Li,* Yiming Yang, Ziling Jiang, Xiang Xue, Kaiyuan Chenchai, Junchao Liao, Zhichun Shangguan, Changchun Wu, Xisha Zhang, Di Jia, Fengjiao Zhang, Guoming Liu, Guanxin Zhang, Deqing Zhang*, Advanced Materials, 2024, 36 (24), 2309256.

 • 11、Quantifying and Modeling the Crystallinity of Polymers Confined in Nanopores, Ming Wang, Chun Li, Simone Napolitano,* Dujin Wang, and Guoming Liu,* ACS Macro Letters, 2024, 13, 908-914.

Copyright© Polymer Morphology and Processing Group, Institute of Chemistry Chinese Academy of Sciences Address:P.O. Box 53, Zhongguancun North First Street 2, 100190 Beijing, P. R. China